top of page

TERMS OF USE

Deze website, inclusief elke subwebsite die toegankelijk is via de homepage (de "Site"), wordt gepubliceerd en wordt beheerd door dochterondernemingen, gelieerde bedrijven en / of gerelateerde entiteiten van CRUDON Productions. Houd er rekening mee dat wanneer u een subwebsite opent die toegankelijk is via de homepage dat deze subwebsite mogelijk zijn eigen gebruiksvoorwaarden die specifiek zijn voor dergelijke subwebsite. Wanneer u deze Site bezoekt, doorbladert of gebruikt, gaat u akkoord met, zonder beperking of kwalificatie, de bepalingen en voorwaarden die hieronder worden uiteengezet en eventuele aanvullende gebruiksvoorwaarden die in een subwebsite zijn uiteengezet.

Uw recht om de site en de inhoud ervan te gebruiken

Deze site is alleen voor persoonlijk gebruik. U mag niets wat u vanaf deze Site kopieert, verspreiden, uitwisselen, wijzigen, verkopen of verzenden, inclusief maar niet beperkt tot tekst, afbeeldingen, audio en video voor zakelijke, commerciële of publieke doeleinden. Zolang u de voorwaarden van deze gebruiksvoorwaarden naleeft, verleent CRUDON Productions u een niet-exclusief, niet-overdraagbaar, beperkt recht om deze Site te openen, weer te geven en te gebruiken. U stemt ermee in om de werking van deze site op geen enkele manier te onderbreken of proberen te onderbreken.

Eigendom

Alle materialen op deze Site, inclusief maar niet beperkt tot audio, afbeeldingen, software, tekst en videoclips (de "Inhoud"), zijn auteursrechtelijk beschermd onder de Nederlandse auteursrechtwetgeving, internationale conventies en andere auteursrechtwetten. U kunt de Inhoud niet gebruiken, behalve zoals hierin gespecificeerd. U stemt ermee in om alle instructies op deze site te volgen, waardoor u de manier waarop u de inhoud mag gebruiken, beperkt. Er zijn een aantal eigen logo's, servicemerken en handelsmerken op deze site te vinden. Door ze beschikbaar te maken op deze site, verleent CRUDON Productions u geen enkele licentie voor het gebruik van die eigen logo's, servicemerken of handelsmerken. Elk ongeoorloofd gebruik van de Inhoud kan in strijd zijn met auteursrechtwetten, handelsmerkwetten, de wetten inzake privacy en publiciteit en civiele en strafrechtelijke statuten. U mag één (1) kopie alleen van de Inhoud downloaden die alleen door u mag worden gebruikt voor uw persoonlijk gebruik thuis, tenzij de subsite die u bezoekt aangeeft dat u dat niet mag doen. Als u inhoud van deze site downloadt, mag u geen copyright- of handelsmerkmeldingen of andere mededelingen die daarbij horen, verwijderen.

Regels voor chatrooms, bulletinboards en ander door gebruikers verstrekt materiaal

Deze website heeft mogelijk een gebied waarin u kunt "chatten" of materiaal kunt uploaden en downloaden. Wanneer u een van deze gebieden gebruikt, stemt u ermee in om geen materiaal te plaatsen, verzenden, verzenden, uploaden of anderszins te publiceren via deze site die:

 

 1. het gebruik van de site door iemand anders belemmert;

 2. op welke manier dan ook beledigend, illegaal, onfatsoenlijk, obsceen, aanstootgevend of bedreigend zijn

 3. Iemand aanmoedigt om de wet te overtreden

 4. iemands auteursrecht of ander eigendomsrecht te schenden;

 5. de privacy van andere gebruikers verstoort;

 6. een virus of een andere schadelijke component bevat;

 7. valse of misleidende feitelijke verklaringen of beschrijvingen van de herkomst van het materiaal of de communicatie bevatten.

 

U stemt ermee in om te voldoen aan eventuele aanvullende voorwaarden waarnaar wordt verwezen op deze site of een andere subsite binnen de website.

Verantwoordelijkheid voor materiaal van de gebruiker

Het is verboden om lasterlijk, obsceen, pornografisch, profaan, bedreigend of onwettig materiaal te plaatsen of te verzenden of materiaal dat gedrag kan bevatten of aanmoedigen dat als een strafbaar feit zou worden beschouwd of aanleiding zou kunnen geven tot wettelijke aansprakelijkheid, of anderszins inbreuk zou maken op wet. Hoewel CRUDON Productions van tijd tot tijd bulletinboards, chatrooms, discussies, berichten, uitzendingen en dergelijke op de Site kan controleren of herzien, is CRUDON Productions niet verplicht om dit te doen en aanvaardt zij geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid die voortvloeit uit de inhoud van dergelijke communicatie. of voor enige laster, fout, onnauwkeurigheid, smaad, obsceniteit of godslastering vervat in dergelijke communicatie. CRUDON Productions kan gebruikersmateriaal of conversaties die illegaal, onfatsoenlijk, obsceen of aanstootgevend zijn of die op enigerlei wijze in strijd zijn met het beleid van CRUDON Productions wijzigen, bewerken of verwijderen. CRUDON Productions zal volledige medewerking verlenen aan wetshandhavingsinstanties of een rechterlijk bevel waarin CRUDON Productions wordt verzocht of wordt gevraagd om de identiteit bekend te maken van iedereen die dergelijk materiaal plaatst.

CRUDON Productions rechten op materiaal van de gebruiker
Als u via e-mail of anderszins berichten of materiaal verzendt naar de Site, inclusief eventuele opmerkingen, gegevens, vragen, suggesties en dergelijke, worden al dergelijke berichten als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk behandeld. Daarom geeft u elke aanspraak op dat enig gebruik van dergelijk materiaal in strijd is met uw rechten, inclusief morele rechten, privacyrechten, eigendomsrechten of andere eigendomsrechten, publiciteitsrechten, rechten om materiaal te crediteren of ideeën, of enig ander recht, inclusief het recht om de manier goed te keuren waarop CRUDON Productions dergelijk materiaal gebruikt.

 

Materiaal dat wordt aangeboden aan deze site kan worden aangepast, uitgezonden, gewijzigd, gekopieerd, bekendgemaakt, in licentie gegeven, uitgevoerd, gepost, gepubliceerd, verkocht, verzonden of gebruikt door CRUDON Productions overal ter wereld, in elk medium en voor altijd. Bovendien is CRUDON Productions vrij om, zonder enige compensatie voor u, alle concepten, ideeën, knowhow of technieken te gebruiken die zijn opgenomen in enige communicatie die u naar de Site verzendt voor welk doel dan ook, inclusief maar niet beperkt tot ontwikkeling, productie en marketing. producten die dergelijke informatie gebruiken. U gaat er echter mee akkoord en begrijpt dat CRUDON Productions niet verplicht is om dergelijke ideeën of materialen te gebruiken en u hebt niet het recht om dergelijk gebruik te eisen.

Doorgestuurd materiaal
Internettransmissies zijn nooit volledig privé of beveiligd. U begrijpt dat elk bericht of elke informatie die u naar deze site verzendt, door anderen kan worden gelezen of onderschept, tenzij er een speciale kennisgeving is dat een bepaald bericht (bijvoorbeeld creditcardinformatie) versleuteld is (in code verzonden). Als u een bericht naar CRUDON Productions verzendt, heeft CRUDON Productions geen speciale verantwoordelijkheid jegens u.

Links
Deze website kan links naar andere internetsites op het World Wide Web bevatten. CRUDON Productions biedt dergelijke koppelingen uitsluitend voor uw gemak en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites die zijn gelinkt naar of vanaf deze site. Koppelingen van deze site naar een andere website betekenen niet dat CRUDON Productions deze website goedkeurt of aanbeveelt. CRUDON Productions verwerpt alle garanties, expliciet of impliciet, met betrekking tot de nauwkeurigheid, wettigheid, betrouwbaarheid of geldigheid van inhoud op een andere website.

Wedstrijden

Deze site kan wedstrijden bevatten die prijzen bieden of die vereisen dat u materiaal of informatie over uzelf verzendt. Elke wedstrijd heeft zijn eigen regels, die u moet lezen en waarmee u akkoord gaat voordat je mag deelnemen.

Regels voor kinderen (jonger dan 16)

Als je jonger bent dan 16, moet je aan je ouders of een voogd toestemming vragen voordat je:

 • een e-mail stuurt naar de site of wanneer je ons vraagt om iets naar je te e-mailen

 • informatie instuurt

 • meedoet aan een wedstrijd of game die informatie over jou vereist of een prijs die je kan winnen

 • lid wordt van een club of groep

 • je informatie post op een prikbord of chatroom 

 • iets online koopt

Als je jonger bent dan 13, laat je ouder of voogd het privacybeleid bekijken door hier te klikken

Beschikbaarheid van producten en diensten

De producten en diensten die op de Site worden weergegeven, zijn mogelijk niet beschikbaar voor aankoop in uw specifieke land of plaats. De verwijzing naar dergelijke producten en diensten op de Site houdt niet in of garandeert dat deze producten of diensten op enig moment op uw specifieke locatie beschikbaar zullen zijn. 

Het recht van CRUDON Productions om deze gebruiksvoorwaarden of inhoud op de site te wijzigen
CRUDON Productions mag op elk gewenst moment, zonder kennisgeving, delen van deze gebruiksvoorwaarden toevoegen, wijzigen of verwijderen. Alle wijzigingen aan deze gebruiksvoorwaarden of enige voorwaarden die op deze Site zijn geplaatst, zijn van toepassing zodra ze zijn gepost. Door deze Site te blijven gebruiken nadat er wijzigingen zijn gepost, geeft u aan dat u akkoord gaat met die wijzigingen. CRUDON Productions mag elke andere inhoud die op deze site is gepost, inclusief functies en specificaties van producten die op de site zijn beschreven of afgebeeld, tijdelijk of permanent, op elk moment en zonder kennisgeving en zonder aansprakelijkheid toevoegen, wijzigen, stopzetten, verwijderen of opschorten.

Schadeloosstelling

U stemt ermee in dat CRUDON Productions en al haar bestuursleden, directeuren, freelancers, werknemers, informatieverstrekkers, licentiegevers en licentiehouders en functionarissen (tezamen 'Gevrijwaarde Partijen') schadeloos te stellen, te verdedigen en te behouden, onschadelijk van en tegen alle aansprakelijkheid en kosten. (inclusief, zonder beperking, honoraria en kosten van advocaten), gemaakt door de Gevrijwaarde Partijen in verband met enige claim die voortkomt uit een schending door u van deze gebruiksvoorwaarden of de voorgaande verklaringen, garanties en convenanten. U zult zo volledig samenwerken als redelijkerwijs vereist is bij de verdediging door CRUDON Productions van elke claim. CRUDON Productions behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle over zaken te aanvaarden die anderszins onderhevig zijn aan schadeloosstelling door u en u mag in geen geval iets regelen zonder de schriftelijke toestemming van CRUDON Productions.

Afwijzing van garanties en schade; Beperking van de aansprakelijkheid
HET GEBRUIK VAN DEZE SITE IS OP EIGEN RISICO. DEZE SITE (MET INBEGRIP VAN ALLE INHOUD EN FUNCTIES DIE BESCHIKBAAR WORDEN GEMAAKT OP OF TOEGANKELIJK ZIJN VIA DEZE SITE) WORDT AANGEBODEN "IN DE HUIDIGE STAAT". VOOR ZOVER TOEGESTAAN DOOR DE WET, GEEFT CRUDON PRODUCTIONS, MET BETREKKING TOT DE INHOUD OP DEZE SITE, GEEN GARANTIES VAN WELKE AARD DAN OOK (1) VOOR DE NAUWKEURIGHEID, VERHANDELBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF HET NIET SCHENDEN VAN GEPRODUCEERDE INHOUD OP OF BESCHIKBAAR VIA DE SITE; (2) DAT DE SERVER DIE DEZE SITE BESCHIKBAAR MAAKT VRIJ IS VAN VIRUSSEN OF ANDERE COMPONENTEN DIE INBREUK, SCHADE OF SCHADE AAN UW COMPUTERAPPARATUUR OF ENIG ANDER BEZIT KUNNEN WANNEER U DE SITE BEREIKT, BEKIJKT, DOWNLOADT OF OP ANDERE WIJZE GEBRUIKT.

 

ONDER GEEN ENKELE OMSTANDIGHEID, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID VAN CRUDON PRODUCTIONS, IS CRUDON PRODUCTIONS AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE GEVOLGSCHADE, DIRECTE, INCIDENTELE, INDIRECTE, STRAFBARE OF SPECIALE SCHADE VEROORZAAKT MET (A) HET GEBRUIK VAN, (B) DE ONMISBAARHEID TOT HET GEBRUIK, OF ( C) FOUTEN OF WEGLATINGEN IN DE INHOUD EN FUNCTIES VAN DEZE SITE, ZELFS ALS CRUDON PRODUCTIONS OF EEN GEAUTORISEERDE VERTEGENWOORDIGER DAARVAN OP DE HOOGTE IS GESTELD VAN DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE. SOMMIGE STATEN STAAN DE UITSLUITING OF BEPERKING VAN GEVOLGSCHADE OF INCIDENTELE SCHADE NIET TOE, DUS DE BOVENSTAANDE BEPERKING OF UITSLUITING IS MOGELIJK NIET OP U VAN TOEPASSING. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN CRUDON PRODUCTIONS AAN U VOOR ALLE SCHADE, VERLIEZEN EN OORZAKEN VAN OPTREDING (HETZIJ IN CONTRACT OF ONRECHTMATIGE DAAD, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, NALATIGHEID OF ANDERSZINS) € 100,00 OVERSCHRIJDEN.

Algemene bepalingen
Deze gebruiksvoorwaarden en eventuele aanvullende voorwaarden die op deze Site worden geplaatst, vormen samen de volledige overeenkomst tussen CRUDON Productions en u met betrekking tot uw gebruik van deze Site. Elke actie die u zou kunnen ondernemen met betrekking tot uw gebruik van deze Site moet worden gestart binnen een (1) jaar nadat de claim of oorzaak van actie zich voordoet. Als om welke reden dan ook een bevoegde rechtbank vindt dat een bepaling van deze gebruiksvoorwaarden, of een gedeelte daarvan, niet afdwingbaar is, dan zal die bepaling worden gehandhaafd tot de maximale mate die is toegestaan ​​om de bedoeling van deze overeenkomst uit te voeren, en de de overige bepalingen van deze gebruiksvoorwaarden blijven onverminderd van kracht. Deze gebruiksvoorwaarden worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Nederlands recht.

Keuze / Opt-Out
U kunt ervoor kiezen om geen nieuwsbrieven, updates of marketing-e-mails meer te ontvangen door de instructies voor opzeggen in deze e-mails of berichten te volgen. Op sommige sites kunt u ook uw e-mailvoorkeuren binnen uw online profiel wijzigen.

Logo - CRUDON.png
bottom of page